นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
128   คน
สถิติทั้งหมด
82900   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

27/09/2021 : จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2021 : จ้างเหมาสำรวจความพึ่งพอใจในคุณภาพการบริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านซำภูทองเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำนักปลัด ประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผล ๖๕๖๗ ขอนแก่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บานเลื่อน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าบ้านนายจำเนียร สมีใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยซ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างฝายบ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด CCTV สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 416-63-0040 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอยแบบแถว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2021 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2021 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงเคลื่อนที่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1