นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
53017   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

31/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและปรับปรุงห้องน้ำภายใน อบต.ห้วยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2020 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นจากวัดเขาสามยอดถึงหน้าบ้านนายมนตรี ประสมหงษ์ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองฝายบ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2020 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5713 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2020 : จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพื่อจัดทำเป็นห้องปฏิบัติงาน งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2020 : จ้างเดินสายไฟ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยซ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2020 : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายไข้เลือดออก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดรัม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2020 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาหรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เครื่อง Infrared Thermometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2020 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ 478-60-0020 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2020 : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (เครื่อง Infrared Thermometer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร(ถนนคลองนากลาง) บ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2020 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ วางท่อพีวีซี และถมดินบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2020 : ซื้อต้นเทียนพรรษา โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2020 : ซื้อชุดสังฆทานผ้าอาบน้ำฝน โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2020 : จ้างจัดทำป้าย โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2020 : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-0021 ห้องพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1