นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
108   คน
สถิติทั้งหมด
218779   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560
นายอาร์คม อ่อนอินทร์
นายอาร์คม อ่อนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
นายอุดม นนทะรี
นายอุดม นนทะรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(เฉพาะสายงานช่าง)
คู่มือ LPA สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือการใช้งานระบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิช...
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/03/2567] 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 18
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
23/02/2024 : จ้างบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2024 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๒๕๑๖ ขอนแก่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ (เส้นทางแยกโรงเรียนชีพอนุสรณ์) ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ (เส้นศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร) ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2024 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2024 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปี งบประมาณ 2560 ( อ่าน 936 / ตอบ 4 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 : 20:59    ตอบล่าสุด : saravuths  sripak
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 1/2559 ( อ่าน 849 / ตอบ 0 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 : 23:10   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง (อบต.ห้วยม่วง) อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350 ( อ่าน 873 / ตอบ 1 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2560 : 08:26    ตอบล่าสุด : เว็บมาสเตอร์
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจและสำรวจความต้องการการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระหว่างวันที่ 26-27
9 กันยายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 2
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 1
โรงเรียนผู็สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง
คนพิการที่ดุแลโครงการเลี้ยงและใช้ประโยชนืจากไส้เดือนดิน


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมสรรพากร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมทางหลวง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในตำบลห้วยม่วง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โยธาไทย
 • ศาลปกครอง
 • Facebook หน่วยงาน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปปข10 พ.ค.2562
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน