นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
57   คน
สถิติทั้งหมด
239342   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560
นายอาร์คม อ่อนอินทร์
นายอาร์คม อ่อนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
นายอุดม นนทะรี
นายอุดม นนทะรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
คู่มือ การใช้บริการ E - Services ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
คู่มือปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [กองคลัง] [ 11/06/2567] 6
ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๕ สายทางหน้าวัดป่าสันติวนาราม เชื่อม บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [กองคลัง] [ 11/06/2567] 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ [สำนักงานปลัด] [ 12/06/2567] 6
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [กองคลัง] [ 21/05/2567] 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [กองคลัง] [ 02/04/2567] 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] [ 01/02/2567] 74
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การอบรม ด่วนที่สุด ( 21 มิ.ย. 67 ) ขก 0023.3/ว 16909
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
19/06/2024 : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2024 : จ้างจัดทำคู่มือโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยาภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2024 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2024 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2024 : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพา
11/06/2024 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพ
10/06/2024 : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศห้องผู้โดยสาร รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขข-๕๗๑๘ ขอนแก่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปี งบประมาณ 2560 ( อ่าน 1,017 / ตอบ 4 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 : 20:59    ตอบล่าสุด : saravuths  sripak
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 1/2559 ( อ่าน 904 / ตอบ 0 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 : 23:10   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง (อบต.ห้วยม่วง) อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350 ( อ่าน 922 / ตอบ 1 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2560 : 08:26    ตอบล่าสุด : เว็บมาสเตอร์
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจและสำรวจความต้องการการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระหว่างวันที่ 26-27
9 กันยายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 2
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 1
โรงเรียนผู็สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง
คนพิการที่ดุแลโครงการเลี้ยงและใช้ประโยชนืจากไส้เดือนดิน


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในตำบลห้วยม่วง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมจัดหางาน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • โยธาไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ปปข10 พ.ค.2562
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • Facebook หน่วยงาน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส