นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
168685   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2564 ส่วนที่ 5
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2564 ส่วนที่ 4
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2564 ส่วนที่ 3
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2564 ส่วนที่ 2
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2564 ส่วนที่ 1
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2564 ปก
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนธันวาคม 2563)
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - 2569
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ภาคผนวก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่4 การติดตามและประเมินผล


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2