นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
239344   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

มาตรการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น

รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายงานผลการการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA 2022)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565))
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)(1 ต.ค 64 – 31 มี.ค. 65)
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>