นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
58226   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

3 กันยายน 2563 โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2563 

ลงข่าว: 03/09/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   32   10

3 กันยายน 2563 โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โดยนายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนและหมู่บ้าน จึงได้กำหนดโครงการ อบต. พบประชาชนนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อปัญหาแนวทางความต้องของประชาชนนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนหมู่บ้าน และแผนพัฒนา อบต. ตลอดจนให้ความรู้และแนะนำหน่วยงานภายในของ อบต. ที่ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ที่มารับบริการ