นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
58226   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 

ลงข่าว: 28/08/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   26   12

28 สิงหาคม 2563 โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โดยนายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การเพาะพันธุ์ปลา และมอบพันธุ์ปลาให้แก่ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรน้ำของชุมชน เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ณ หนองฝายบ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น