นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
53017   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) "แนวทางการดูแลผู็สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)" การทำเจลล้างมือ" ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารสว่นตำบลห้วยม่วง 

ลงข่าว: 13/07/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   20   8