นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
53017   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

4 มิถุนายน 2563 

ลงข่าว: 05/06/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   8   11

เรียน   ผู้บังคับบัญชา

เพื่อ    โปรดทราบ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายคมเพชร   ครสิงห์ นายก อบต.ห้วยม่วง นายเวียงไชยชนะ  พลแสน รองนายกฯ นายบุญแถม   โคตรชุม รองนายกฯ นายพงษ์ศักดิ์   คำกุณา  ปลัดฯ นายนเรศ   ชมจันทร์ รองปลัดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยม่วง ร่วมกิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข   โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน รายละเอียดตามภาพครับ