นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
168684   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

ลงข่าว: 11/05/2566  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   0   17

           โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้

            ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 

            ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

            ข้อ 3 ในระเบียบนี้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ชื่อย่อว่า (อถล.) 

             ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนตำบลห้วยม่วง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในเวลาราชการ