นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
168684   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ประชุมหารือการจัดงานโครงการประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี พ.ศ. 2566 

ลงข่าว: 28/04/2566  หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   6   27

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โดยนาย สุภาพ ทานะแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้เชิญสมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อหารือ และรับฟังแนวทางในเรื่องของการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

ประเด็นการมีส่วนร่วม

1. สถานที่จัดงานประเพณี

2. รูปแบบการจัดงาน รวมทั้งกิจกรรมที่ต้องมีในการจัดงานในครั้งนี้

จำนวนผู้มีส่วนร่วม

- มีผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ ประมาณ 35 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน สมาชิกสภาตำบล และชาวบ้านที่เป็นผู้นำชุมชน

ผลของการมีส่วนร่วม

1. ในการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ในปีงบประมาณ 67 ขอให้ อบต.เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม แทนการอุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน

2. ขอให้มีการประกวดขบวนรถแห่ในการจัดประเพณีในครั้งนี้

3. สถานนที่จัดงานขอให้อยู่ในพื้นหมู่ที่ 7 และต้องระยะห่างไกลจากชุมชน

การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

1. ในการจัดงบประมาณในปี 67 จะบรรจุงานประเพณีบุญเดือนหก ไว้เป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการเอง แทนการอุดหนุนให้หมู่บ้าน มอบกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้และครั้งต่อไป

2. การจัดดังดังกล่าวขอให้มีกิจกรรมให้ครบถ้วนตามรูปแบบประเพณีบุญเดือนหก

3. การจัดงานขอให้มีการหมุนเวียนพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นเจ้าภาพ