นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
53019   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

23 เมษายน 2563 

ลงข่าว: 23/04/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   5   27

เรียน   ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ

            วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 อบต.ห้วยม่วง ได้ซักซ้อมการปฏิบัติมอบภารกิจชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้

       1.การประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เช้า-เย็น สร้างความเข้าใจ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

       2.  ชุดคัดกรอง

                2.1 คัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ตำบลห้วยม่วง จำนวน 2 จุด    ได้รับความร่วมมือจากผู้เดินทางเป็นอย่างดี      ผลปรากฏว่า ไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติ

             2.2 ทำการคัดกรอง  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ก่อนเข้าทำงาน และคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ จัดทางเข้าออกทางเดียว วัดอุณหภูมิ  ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกราย ผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้มีโรคประจำตัว ผลปรากฏว่า ไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติ

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามภาพประกอบมาพร้อมนี้