นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
53018   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

3 เมษายน 2563 

ลงข่าว: 03/04/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   13   126

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการ (ก.บ.ต.) ตำบลห้วยม่วง  ในการประชุมโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยม่วง เวลา 09.30 น. 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครั